УСЛУГИ

Хонорари

Изготвяне на договори по извънтрудови правоотношения и документи във връзка с изплащане на възнаграждения по тях.

Договори за наем

Авторски възнаграждения и др.

Човешки ресурси

Изготвяне и регистрация на документи във връзка с назначаване и освобождаване на служители по трудови правоотношения, както и при промяна на длъжността и трудовото възнаграждение – трудови договори, заповеди за прекратяване, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и др.

Издаване и актуализация на трудови книжки.

Поддръжка на лични досиета на служителите.

Трудови възнаграждения

Обработка на заплати/възнаграждения на служителите за определен период, включително бонуси, инцидентни плащания, социални добавки, отпуски, болнични и други видове отсъствия, както и всякакъв друг вид начисления и удръжки.

Изчисляване на дължимите социални и здравни осигуровки и данък.
Отразяване на събития, отнасящи се за минал период.
Обработка на заплащания, свързани със сумарното отчитане на работното време, с работа на смени по график, нощни, празнични и извънредни часове, работа на непълен работен ден.
Изготвяне на ведомости, рекапитулации, справки, списъци, декларации и др.

Изготвяне на отчети по разходни центрове и видове разходи, във връзка със системата за осчетоводяване. Изготвяне на справки по категориите персонал.
Изготвяне на информацията за сумите за плащане по банкови сметки  във формат, изискван от банките.
Изготвяне на Декларации 1 и 6 за персоналния регистър на НАП, електронна справка за болничните листове за НОИ.
Изготвяне на тримесечен и годишен отчет за НСИ.

Софтуер и

допълнителни услуги

​К2МИ предлага на своите клиенти софтуер за изчисляване на работна заплата, счетоводство,  изработване на графици, операционна система, офис пакет и други софтуерни продукти, необходими за ежедневната работа в административните отдели.

Оказваме съдействие при одиторски и ревизионни проверки от НОИ, НАП, Инспекцията по труда и т.н.